Engels Nederlands Zweeds Frans

Nieuws

Premiekorting van 5% voor leden OFH
Ondanks de zeer omvangrijke hagelschade in 2015 geeft OFH toch 5% van de...

Meer keuze in dekking hagelverzekering
OFH introduceert nieuwe dekkingen voor de verzekering van appels en pere...


Klik hier voor meer nieuws.

OFH

Postadres:
Postbus 397
2700 AJ  ZOETERMEER

Bezoekadres:
Röntgenlaan 29 
2719 DX  ZOETERMEER

[t] +31 (0)79 368 13 33 
[e] info@ofh.nl

Veelgestelde vragen

Verzekeringsdekking

Tegen welke risico's kan ik mij verzekeren bij OFH? Met de Brede Weerpolis bent u verzekerd tegen acht weerrisico's: extreme regenval, extreme droogte, storm, vorst, ijzel, sneeuwdruk, brand door blikseminslag en hagel. Sluit u een Brede Weerpolis af bij OFH, dan bent u automatisch verzekerd tegen deze acht weerrisico's. U kunt hieruit dus geen eigen selectie maken.

Welke gewassen kan ik verzekeren bij OFH? Alle fruitgewassen. Hebt u naast fruitgewassen ook een beperkt areaal akkerbouwgewassen, vollegrondsgroentegewassen, boomkwekerijgewassen, sierteeltgewassen of bloembol- en bloemknolgewassen, dan kunt u die eveneens bij OFH aanmelden.

Tot welke datum kan ik mij bij OFH verzekeren? Standaard tot 15 mei. Ook na 15 mei is uw polisaanvraag mogelijk, mits uw gewassen nog géén schade hebben opgelopen. Hebt u zich aangemeld bij OFH, zorgt u er dan ook voor dat u in aanmerking komt voor premiesubsidie. U geeft dit eveneens uiterlijk 15 mei aan op de Gecombineerde Opgave van RVO.

Moet ik het volledige areaal van al mijn fruitgewassen bij OFH aanbieden of mag ik een keuze maken? U bepaalt zelf welke fruitpercelen u bij OFH aanmeldt. U bent dus vrij in uw keuze.

Welke verzekeringsdekking past OFH toe voor hagel? Voor hagel hanteert OFH een schadeverzekering met exacte taxatie. De dekking voor de oogst is exact gelijk aan de dekking van de Hagelschadepolis met uitzondering van het eigen risico. Telers van appels, peren en pruimen kunnen kiezen tussen een laag (30%) en een hoog (50%) eigen risico dat geleidelijk afloopt naar 0% eigen risico bij 100% schade. De uitkering voor deze gewwassen kan dus oplopen tot 100% van het verzekerde bedrag. Zowel de schade aan de oogst als de schade aan de plantopstanden is gedekt. Telers van kersen, houtig kleinfruit, aardbeien en druiven hebben geen keuzemogelijkheid in eigen risico. Het eigen risico voor deze gewassen bedraagt 30% en loopt geleidelijk af tot 10% bij 90% of meer schade. De uitkering voor deze groep gewassen kan dus oplopen tot maximaal 90% van het verzekerde bedrag. Alleen hagelschade aan de oogst is gedekt. Hagelschade aan plantopstanden, die optreedt na 15 juli in appel, peer of pruim is eveneens verzekerd.

Welke verzekeringsdekking past OFH toe voor de andere weerrisico's? Voor storm, vorst, ijzel, sneeuwdruk en brand door bliksem hanteert OFH een schadeverzekering met exacte taxatie. Dit is de zogenaamde SV-dekking. Het eigen risico bedraagt 30% of 50% (niet aflopend). De uitkering bedraagt maximaal 25% van het verzekerde bedrag per perceel. Hebt u gekozen voor 30% eigen risico en bedraagt de getaxeerde schade 32% dan volgt een uitkering van 2% van het verzekerde bedrag. Vanaf 55% schade bedraagt de uitkering 25% van het verzekerde bedrag. Zowel de schade aan de oogst als de schade aan de plantopstanden is gedekt. 

Welke verzekeringsdekking past OFH toe voor extreme regenval en droogte? Voor extreme regenval en droogte hanteert OFH een schadeverzekering met een vaste uitkering van 25% van het verzekerde bedrag. Dit is de zogenaamde SVU-dekking. OFH keert uit indien de neerslaggrenswaarde is overschreven én de omvang van de schade groter is dan 30% of 50% (is afhankelijk van uw keuze). Heeft u gekozen voor een schadedrempel (eigen risico) van 30% en wordt er bijvoorbeeld 32% schade getaxeerd, dan volgt een uitkering aan u van 25% van het verzekerde bedrag. Bij een taxatie van bijvoorbeeld 53% of 100% schade volgt eveneens een uitkering van 25% van het verzekerde bedrag. De SVU-dekking is uitsluitend van toepassing op schade aan de oogst en niet op de plantopstand.

Welke neerslaggrenswaarden past OFH toe voor fruitgewassen? De neerslaggrenswaarden onder de SVU-dekking zijn voor alle fruitgewassen gelijk, namelijk 100 mm neerslag in 24 uur, 125 mm in 48 uur en 150 mm in 96 uur. Voor extreme droogte rekent OFH met neerslagtekorten, die zich vanaf 1 april opbouwen. Overschrijdt het door het KNMI vastgestelde neerslagtekort de grenswaarde van 318 mm en is de omvang van de schade aan de oogst groter dan 30%, dan volgt een uitkering van 25% van het verzekerde bedrag van de oogst.

Op welke wijze past OFH de schadedrempel (eigen risico) van 30% of 50% toe? Op fruitrasniveau. Een teler met bijvoorbeeld meerdere appel- of perenrassen ontvangt al een uitkering als er schade is opgetreden op slechts één appel- of perenras waarbij de schadedrempel of het eigen risico wordt overschreden.

Werkt OFH met dekkingsperiodes? Ja, de volgende dekkingsperiodes zijn van toepassing:
Hagel, oogst:                         10 april - 15 november
Hagel, plantopstand:              15 juli - 15 november
Storm:                                  1 april - 31 oktober
Vorst:                                   1 mei - 30 april
Sneeuwdruk                          1 mei - 30 april
IJzel:                                    1 mei - 30 april
Brand door blikseminslag:      1 januari - 31 december
Extreme regenval:                 1 april - 31 oktober
Extreme droogte:                  1 april - 30 september

 

Subsidie

Hoeveel subsidie kan ik op de premie ontvangen? De Overheid heeft voor 2017 € 9 mln. subsidie beschikbaar gesteld. De subsidie op de brede weerpolis bedraagt maximaal 65%.

Hoe verloopt de subsidieregeling? U vraagt zelf vóór 15 mei de subsidie aan bij RVO. U kunt kiezen tussen premiebetaling met volmacht en premiebetaling zonder volmacht.

Premiebetaling met volmacht RVO
Sinds 2015 biedt de overheid u de mogelijkheid het aan u toegekende subsidiebedrag door RVO te laten betalen aan OFH. OFH brengt u dan omstreeks 15 juni 5% van de totale basisjaarpremie in rekening en in oktober alleen het resterende niet-gesubsidieerde deel van de premie en de assurantiebelasting. Volgens de subsidievoorwaarden dient u het door OFH bij u in rekening gebrachte niet-gesubsidieerde premiedeel en assurantiebelasting uiterlijk 31 oktober aan OFH te hebben betaald. Te laat betalen van premie betekent geen toekenning van premiesubsidie. De niet bij u in rekening gebrachte premie, die gelijk is aan het subsidiebedrag, brengt OFH u dan alsnog in rekening. De subsidie op de premie voor de brede weerverzekering moet u uiterlijk 15 mei via de Gecombineerde Opgave bij RVO hebben aangevraagd. Hebt u nog niet gekozen voor de brede weerverzekering zet u dan sowieso een vinkje bij de subsidieaanvraag. Het verplicht u tot niets.

Premiebetaling zonder volmacht RVO
Het eerste premiedeel bedraagt 5% van de totale basisjaarpremie. Dit premiedeel wordt omstreeks 15 juni bij u in rekening gebracht op basis van het verzekerde bedrag dat op dat moment bij OFH bekend is. Het resterende premiedeel wordt in oktober bij u in rekening gebracht. Volgens de subsidievoorwaarden dient u de door OFH bij u in rekening gebrachte premie en assurantiebelasting uiterlijk 31 oktober aan OFH te hebben betaald. Te laat betalen van premie betekent geen toekenning van premiesubsidie. De overheid kan bankafschriften van OFH controleren.

Hoe vraag ik de subsidie op de brede weerpolis van OFH aan? Op de Gecombineerde Opgave 2017 kunt u aankruisen of u gebruik wilt maken van de subsidieregeling brede weerverzekering. Hiervoor hebt u de tijd tot en met 15 mei. Als uw verzekeraar kruist u aan: OFH / BFAO U.A.
Voor nadere informatie kunt terecht bij RVO, tel. 088 - 042 42 42.

Is de subsidie gegarandeerd? Nee, bij overvraging van de subsidieregeling brede weerverzekering zal het subsidiepercentage waarschijnlijk wat worden verlaagd. Het subsidiepercentage voor 2017 bedraagt maximaal 65%. De Overheid heeft voor 2017 € 9 mln. beschikbaar gesteld. Door overintekening zou het subsidiepercentage voor alle aanvragers uit alle sectoren echter lager kunnen uitvallen. Door geconstateerde onregelmatigheden op het bedrijf, bijvoorbeeld een niet correcte areaalopgave, kan eveneens leiden tot een individuele korting op de subsidie. Dit is uiteraard allemaal ter beoordeling van RVO. In 2016 was voor het eerst sprake van overintekening. Het subsidiepercentage bedroeg toen 62%. Verwacht wordt dat het subsidieplafond in 2017 wederom zal worden overschreden hetgeen tot een afroming van het subsidiepercentage zal leiden.   

Grofweg kan worden gesteld dat bij 65% premiesubsidie de brede weerverzekering ca de helft kost van de hagelschadeverzekering terwijl er sprake is van een bredere dekking. Voor 2017 wordt een subsidiepercentage verwacht van 55 tot 60%. Die verwachting maakt de brede weerverzekering voor fruittelers een aantrekkelijk alternatief voor de "oude" hagelschadeverzekering. Voorwaarde voor de subsidieregeling is dat de door OFH in rekening gebrachte premie inclusief assurantiebelasting op 31 oktober aan OFH moet zijn voldaan.

Belangrijk: Sinds 2015 stelt RVO hoge eisen aan uw perceelregistratie. Uw bij RVO aangemelde oppervlakte per perceel is leidend en bepalend voor de premiesubsidie. De totaal bij OFH aangemelde oppervlakte voor de Brede Weerpolis mag absoluut niet groter zijn dan uw geregistreerde oppervlakte bij RVO!

Hoeveel premie berekent OFH voor de brede weerpolis? De premie voor de Brede Weerpolis bestaat uit drie delen, namelijk: (1) een premie voor het hagelschaderisico, (2) een premie voor de risico's extreme vorst, ijzel, sneeuwdruk, storm, erosie en brand door blikseminslag (SV-dekking excl. hagel) en (3) een premie voor het risico van schade door extreme regenval en droogte (SVU-dekking).

De hoogte van de premie voor de Brede Weerpolis wordt voornamelijk bepaald door het hagelschaderisico. Dit risico is voor fruittelers ook het grootste risico. Rekening wordt gehouden met de hoogte van het verzekerde bedrag, de gekozen dekkingsvariant (voor appel en peer), het gekozen eigen risico en de bonus of malus in premieklassen, die verzekerden bij OFH in het verleden hebben opgebouwd.
De premieopslag voor de overige risico's is alleen afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag (voor oogst en planopstand) en het eigen risico. Door gebruik te maken van de offerte / aangifte - module ziet u hoeveel premie u gaat betalen voor de door u gekozen verzekeringsdekking.

Kan OFH een naheffing in rekening brengen? Nee, een naheffing is niet van toepassing. OFH brengt u alleen een jaarpremie in rekening. U weet dus van te voren het definitieve premiebedrag.

Ontvang ik op alle premieonderdelen hetzelfde subsidiepercentage? Ja! Bij het opzetten van de Brede Weerpolis voor fruitgewassen heeft OFH als uitgangspunt gekozen, dat fruittelers maximaal moeten kunnen profiteren van de subsidieregeling. Op de premie voor de Brede Weerpolis van OFH voor alle acht risico's verstrekt de overheid in 2017 maximaal 65%.